Algemene voorwaarden

M

arkey nv

Algemene voorwaarden Markey nv
 1. Definities
  Verkoper : Vleeshalle Markey nv, met maatschappelijke zetel te 8920 Langemark-Poelkapelle, Klerkenstraat 139B , België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder BE 0445.847.929.
  Product : het goed of de dienst dat U hebt gekocht, ongeacht of het om één of meerdere voorwerpen gaat.
  Website : de website waar U het product hebt gekocht, https://www.markey.be.
  Klant : iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de website een product koopt.
  Consument : elke klant die een natuurlijk persoon is en een product aankoopt voor uitsluitend niet-beroepsmatige doeleinden.
  Professioneel : elke klant die geen consument is
  Met de term ‘Partijen’ wordt verwezen naar zowel de Verkoper als naar de Klant. Met de term ‘Overeenkomst’ wordt verwezen naar de contractuele relatie tussen partijen, zoals bepaald onder artikel 2. 1.
 2. Relatie tussen partijen
  1. Contractuele relatie
   De contractuele relatie tussen Partijen wordt uitsluitend beheerst door:
   * de orderbevestiging die u na uw bestelling of aanko(o)p(en) ontving
   * deze Algemene Voorwaarden
   * de Juridische Vermeldingen van de verkoper. U kan een kopie van deze juridische vermeldingen downloaden op volgende pagina : www.markey.be/algemene-voorwaarden .
   * de Privacyverklaring van de verkoper. U kan een kopie van deze verklaring nalezen op volgende pagina : www.markey.be/privacy-policy .

   Voormelde Juridische Vermeldingen en Privacyverklaring maken integraal deel uit van deze Algemene voorwaarden. Door aanvaarding van deze Algemene voorwaarden verklaart U zich eveneens akkoord met de inhoud van de Juridische Vermeldingen. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de Juridische Vermeldingen primeren huidige bepalingen.

   Naast deze Algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk bepaald, ook specifieke voorwaarden gelden voor een bepaald Product, bijv. in het kader van promoties. In dat geval hebben dergelijke, specifieke voorwaarden voorrang op deze Algemene voorwaarden.

   Deze voorwaarden op deze website kunnen door de Verkoper zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. U zal deze Algemene voorwaarden bijgevolg bij elke bestelling opnieuw willen consulteren. De voorwaarden die op het ogenblik van de aankoop op de Website zijn gepubliceerd, beheersen de Overeenkomst.

   Eventuele voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.
  2. Hoedanigheid van de klant
   Voormelde Juridische Vermeldingen en Privacyverklaring maken integraal deel uit van deze Algemene voorwaarden. Door aanvaarding van deze Algemene voorwaarden verklaart U zich eveneens akkoord met de inhoud van de Juridische Vermeldingen. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de Juridische Vermeldingen primeren huidige bepalingen.
   Naast deze Algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk bepaald, ook specifieke voorwaarden gelden voor een bepaald Product, bijv. in het kader van promoties. In dat geval hebben dergelijke, specifieke voorwaarden voorrang op deze Algemene voorwaarden.
   Deze voorwaarden op deze website kunnen door de Verkoper zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. U zal deze Algemene voorwaarden bijgevolg bij elke bestelling opnieuw willen consulteren. De voorwaarden die op het ogenblik van de aankoop op de Website zijn gepubliceerd, beheersen de Overeenkomst.
   Eventuele voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Herroepingsrecht
  1. Algemeen herroepingsrecht
   Onverminderd de uitzonderingen opgelijst in art. 3.2, kan de Consument de aankoop van het Product herroepen binnen de 14 kalenderdagen.

   Voor goederen begint deze termijn te lopen de dag na de levering aan de Consument. Voor diensten daarentegen vanaf de dag na het afsluiten van de Overeenkomst. De Consument is voor deze herroeping noch de betaling van een boete, noch de opgave van motief verschuldigd.

   Om rechtsgeldig zijn herroepingsrecht uit te oefenen dient de Consument de Verkoper per aangetekende post of via e-mail aan bestellingen@markey.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop.

   De Verkoper heeft steeds het recht om deze herroeping te weigeren indien bij de terugzending ervan blijkt dat het Product sporen van schade, gebruik óf van slijtage vertoont. In elk geval dienen naast het Product ook alle meegezonden documentatie, en verpakkingsmateriaal te worden gevoegd bij de terugzending.

   De kosten en het risico verbonden aan het terugzenden van het Product zijn ten laste van de Consument. De adresgegevens van het depot, waarnaar de Consument bij een eventuele herroeping het product dient terug te zenden zijn: Klerkenstraat 139B te 8920 Langemark-Poelkapelle, België.

   Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal de Verkoper aan de Consument binnen de 30 dagen na de ontvangst van de herroeping én de teruggave van het Product, het aankoopbedrag van het geretourneerde goed of dienst terugbetalen onder aftrek van de eventuele gemaakte kosten (o.m. transport, eventuele cadeauverpakking, verzekering, aanvullende diensten, enz..).
  2. Uitzonderingen op het herroepingsrecht
   Voor de volgende Producten beschikt de Consument niet over een herroepingsrecht :
   * Van diensten waarvan de uitvoering met instemming van de consument begonnen is vóór het einde van de herroepingstermijn uit art. 1;
   * Producten die volgens de specificaties van de Consument zijn vervaardigd, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
   * Producten die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, die verzegeld zijn en niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken, in het bijzonder doch niet beperkt tot verzorgings- en hygiënische producten alsook levensmiddelen;
   * De levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid, in het bijzonder doch niet beperkt tot de op de website verkochte levens- en voedingsmiddelen;
   * De levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
   * Dagbladen, tijdschriften en magazines;
 4. Aanbiedingen
  Het aanbod en de illustratieve foto’s op de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin is het steeds mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. De Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slecht gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet-of drukfouten of afwijkingen van de in de eventuele illustratieve foto’s voorgestelde Producten.

  Alle aanbiedingen op de Website zijn geldig zolang de voorraad strekt en zijn steeds vrijblijvend. Indien U een Product koopt waarvan naderhand blijkt dat het niet langer op voorraad is, heeft de Verkoper het recht om de bestelling te annuleren; desgevallend hebt U geen recht op enige schadevergoeding. Aanbiedingen die aan U op naam worden gericht, hebben behoudens andere bepalingen een geldigheidsduur van 14 dagen.

  De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke aanvraag tot bestelling te weigeren zonder opgave van reden of indien U de Verkoper nog openstaande en al vervallen schulden zou hebben. De verkoop wordt geacht te zijn ontstaan op het adres van de Verkoper.
 5. Prijzen en betaling
  Het aanbod en de illustratieve foto’s op de website worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desalniettemin is het steeds mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. De Verkoper is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft, slecht gehouden tot een middelenverbintenis. De Verkoper is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet-of drukfouten of afwijkingen van de in de eventuele illustratieve foto’s voorgestelde Producten.

  Alle aanbiedingen op de Website zijn geldig zolang de voorraad strekt en zijn steeds vrijblijvend. Indien U een Product koopt waarvan naderhand blijkt dat het niet langer op voorraad is, heeft de Verkoper het recht om de bestelling te annuleren; desgevallend hebt U geen recht op enige schadevergoeding. Aanbiedingen die aan U op naam worden gericht, hebben behoudens andere bepalingen een geldigheidsduur van 14 dagen.

  De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke aanvraag tot bestelling te weigeren zonder opgave van reden of indien U de Verkoper nog openstaande en al vervallen schulden zou hebben. De verkoop wordt geacht te zijn ontstaan op het adres van de Verkoper.
 6. Levering en risico-overdracht
  1. Leveringstermijn
   Bestellingen worden zo snel als mogelijk geleverd. Eventuele leveringstermijnen of leverdata op de Website zijn slechts indicatief, te rekenen van de dag volgend op die waarop de Klant zijn bestelling heeft geplaatst. Indien geen concrete leveringsdatum werd overeengekomen, geldt een leveringstermijn van dertig dagen.

   Indien de geplande leveringsdatum door de fout van de Verkoper wordt overschreden dan kan de Consument zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos annuleren, mits de Verkoper op dat ogenblik het Product nog niet heeft verzonden. De Consument zal binnen de dertig dagen de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

   Indien de geplande leveringsdatum door de fout van de Verkoper wordt overschreden dan is de Professioneel er eerst toe gehouden om, bij een laattijdige levering, aan de Verkoper een aanvullende respijttermijn van minstens veertien dagen toe te kennen waarbinnen laatstgenoemde alsnog tot levering kan overgaan.
  2. Plaats van levering
   Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres. Bij een levering aan huis zal U, indien U op het ogenblik van de levering afwezig bent, op de hoogte worden gebracht van het bezoek van de transporteur d.m.v. een bericht in Uw brievenbus. Bij bestelling op de webshop is er aangegeven dat bij afwezigheid, het pakje bij een buur zal worden afgeleverd. Indien dit zo is, zal de transporteur een briefje in de brievenbus achterlaten met het exacte adres van de buur waar het geleverd is. De klant heeft ook de mogelijkheid om zelf een adres op te geven van één van de buren voor het geval er niemand thuis is. Wij zullen nooit een tweede levering aanbieden, gezien het om vers vlees gaat en dit niet mogelijk is als wij kwaliteit willen garanderen.. Indien u er niet bent, en er geen enkele buur het pakje kan ontvangen is er sprake van niet levering en dit is finaal. U kan nooit enige schadevergoeding eisen voor een dergelijke niet-levering.

   Door aanvaarding van deze Algemene voorwaarden stemt u er mee in dat de levering van de bestelling door derden, zoals bijvoorbeeld buren, in ontvangst mag worden genomen, doch uitsluitend op Uw risico.

   Indien het Product niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de Klant, behoudt de Verkoper het recht om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd haar andere rechten. De Klant zal van de beëindiging worden verwittigd door de Verkoper. In ieder geval komen desgevallend de nutteloze transportkosten ten laste van de Klant en zal, indien de levering bederfbare goederen betrof, de Klant gehouden blijven tot volledige betaling.

   Indien de levering in gedeelten gebeurt heeft de Verkoper het recht om elke levering als een afzonderlijke bestelling te beschouwen.
  3. Eigendomsvoorbehoud
   De Verkoper behoudt de volle eigendom van de Producten tot al Uw verplichtingen zijn voldaan, in het bijzonder doch niet beperkt tot de volledige betaling van de prijs, kosten en eventuele interesten. Het is de Klant niet toegestaan om, bij gebreke aan volledige betaling van de prijs, het Product te vervreemden of aan te wenden.
  4. Risico-overdracht
   De risico-overdracht vindt ten aanzien van de Consument plaats op het ogenblik van de levering overeenkomstig art. 6.2. De risico-overdracht vindt ten aanzien van de Professioneel plaats op het ogenblik van de verzending uit de magazijnen van de Verkoper.

   De Klant dient bij ontvangst van de goederen de pakketten op schade te controleren en eventuele schade of onregelmatigheden te vermelden op de levernota van de transporteur, bij gebreke waaraan de pakketten geacht worden te zijn geleverd vrij van eventuele transportschade. De Klant heeft steeds het recht de goederen te weigeren indien er substantiële schade kan worden vastgesteld.
 7. Aansprakelijkheid
  De aansprakelijkheid van de Verkoper voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of overmacht. Onder overmacht wordt onder meer niet-exhaustief begrepen: nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, acties van werknemers (waaronder stakingen en lock-outs), bugs in software van derden, storingen in het (tele)communicatienetwerk en handelingen of nalatigheden van derden die buiten de redelijke controlemacht van de Verkoper vallen (zoals een staking bij de transport- of postorderbedrijven met een laattijdige levering aan de Koper als gevolg).

  De volledige aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich uitsluitend tot de eventuele rechtstreekse schade, die in elk geval wordt beperkt tot de aanschafprijs (excl. diensten) van het Product met een maximum van € 250,00. In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade zoals doch niet beperkt tot genotsderving, verlies van kans, emotionele schade, administratieve kosten, tijdsverlies of elke andere vorm van onrechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat U het Product kocht.

  Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Consument niet van toepassing in geval van opzet en grove schuld in hoofde van de Verkoper of haar aangestelden. Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Professioneel niet van toepassing in geval van opzet in hoofde van de Verkoper of haar aangestelden.

  Evenmin kan de Verkoper aansprakelijk gesteld worden voor schade inherent aan het gebruik of misbruik van internet (onderbreking, virus, …).

  In de mate waarin de exoneratie opgenomen in dit artikel aan de Verkoper een voordeel zou toekennen die de wettelijke maximumgrenzen van het van toepassing zijnde recht (zie art. 12) te buiten zou gaan, dient de beperking van aansprakelijkheid in dit artikel tot deze maximale grenzen te worden beperkt.
 8. Garantie
  1. Garantie bij consumptiegoederen
   De Consument geniet een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming inzake roerende lichamelijke zaken. Consumeerbare goederen worden hiervan uitdrukkelijk uitgesloten. Dit op voorwaarde evenwel dat dit gebrek bestaat op het ogenblik van de levering en zich manifesteert binnen de twee jaar te rekenen vanaf die levering. Indien de Producten tweedehandsgoederen betreffen, wordt voormelde termijn teruggebracht tot één jaar.

   In het geval van een gebrek aan overeenstemming dient de Consument de Verkoper op de hoogte te brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

   Als het Product tijdens de garantieperiode een defect vertoont dient de Consument het goed, teneinde het te laten onderzoeken, herstellen of vervangen, te versturen naar: Klerkenstraat 139B te 8920 Langemark-Poelkapelle, België.

   De garantie is evenwel niet van toepassing indien het gebrek zou zijn veroorzaakt door onoplettendheid, beschadiging of niet-conform gebruik van het Product door de Consument. Indien het product niet kan hersteld worden noch kan vervangen worden door een identiek of equivalent product, dan heeft de Consument recht op een prijsvermindering of terugbetaling onder de vorm van een tegoedbon.
  2. Vrijwaring
   Eventuele klachten omtrent zichtbare gebreken aan het Product dienen op straffe van verval te worden gemeld uiterlijk de derde dag na levering.

   De Consument dient eventuele klachten omtrent verborgen gebreken te melden binnen een termijn van 14 dagen ná ontdekking van het gebrek in kwestie.

   Ten aanzien van de Professioneel wordt de aansprakelijkheid van de Verkoper voor eventuele verborgen gebreken uitgesloten.
  3. Kosten voor onderzoek en herstel
   Indien het Product niet onder enige garantie valt, dan zijn de kosten verbonden aan het onderzoek naar of herstel van het gebrek ten laste van de Klant. Indien de Klant deze kosten niet betaalt terwijl de Verkoper het Product in detentie heeft, vervalt na verloop van het uitblijven van betaling gedurende 6 maanden de eigendom opnieuw aan de Verkoper.
 9. Archivering
  Conform de relevante boekhoudkundige bepalingen dient de Verkoper het gesloten contract te archiveren en gedurende de wettelijke bewaringstermijn bij te houden. Het gearchiveerde contract is voor de Bezoeker niet toegankelijk.
 10. Wanprestatie
  Indien de Klant zijn betalingsverplichting onder art. 5 niet nakomt, is hij op het totale openstaande bedrag in hoofdsom eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 100.
 11. Geen afstand en nietigheid
  Het feit dat de Verkoper op een bepaald moment beslist om geen aanspraak te doen op één van de clausules van deze Algemene voorwaarden of de Wettelijke vermeldingen en informatie, geldt in geen geval als definitieve afstand van deze clausules.
  Bij ongeldigheid of nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden blijven de andere clausules onverminderd van toepassing en afdwingbaar.
 12. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank
  De contractuele relatie tussen Partijen wordt exclusief beheerst door het Belgisch vigerend recht. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

  De Belgische rechtbanken hebben uitsluitende rechtsmacht. De rechtbanken van het Gerechtelijk arrondissement Gent – afdeling Veurne zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van alle mogelijke geschillen tussen Partijen, behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling. In afwijking van voormelde bevoegdheid kan de Verkoper, volgens haar uitsluitende keuze, eveneens beslissen om te dagvaarden vóór één van de rechtbanken bevoegd overeenkomstig art. 624 Ger. W.